Katastrimõõdistamise  ehk maakorraldustööde peamiseks eesmärgiks on maa mõõdistamine, piirimärkide paigaldamine ja katastriüksuse toimiku koostamine ning registreerimine Maa-ameti katastribüroos.

Katastrimõõdistamine teostataske lähtuvalt “Katastrimõõdistamise teostamise ja katastrimõõdistamise kontrollimise korrale”. Maamõõtjad teostavad töid vastavalt antud määrusele ja tööde vastavust kontrollivad Maa-ameti katastribürood.

TeeMaa Projekt teostab järgnevaid maakorradustöid

 • Maa erastamine – ostueesõigusega erastatava katastriüksuse toimiku koostamine, mis sisaldab kehtiva maakasutuse ja pindala määramist, erastatava katastriüksuse piiride kooskõlastamist kohalikus omavalitsuses, maa-ala mõõdistamist ja krundi piiride märkimist looduses, katastriüksuse plaani ja piiriprotokolli koostamist, esitamist Maakatastris registreerimiseks.
 • Maa tagastamine – õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamine, mis sisaldab esimese Eesti Vabariigi aegsete piiride ja pindala määramist, tagastatava katastriüksuse piiride kooskõlastamist kohalikus omavalitsuses, maa-ala mõõdistamist ja krundi piiride märkimist looduses, katastriüksuse plaani ja piiriprotokolli koostamist, esitamist Maakatastris registreerimiseks.
 • Katastriüksuste jagamine ja liitmine – detailplaneeringuga või omaniku määratud ja kohaliku omavalitsusega kooskõlastatud jagamise (liitmise) plaani alusel kinnistute jagamise (liitmise) toimikute koostamine, mis sisaldab maa-ala mõõdistamist ja krundi piiride märkimist looduses, katastriüksuse plaani ja piiriprotokolli koostamist, esitamist Maakatastris registreerimiseks.
 • Plaani alusel katastriüksuste moodustamine – katastriüksuse toimiku ja plaani koostamine ning esitamist Maakatastris registreerimiseks.
 • Plaani alusel moodustatud katastriüksuste mõõdistamine täpsema tulemuse saamiseks –  maa-ala mõõdistamine ja krundi piiride märkimine looduses, toimiku koostamine ja esitamine Maakatastris registreerimiseks
 • Piirimärkide taastamine looduses – varem mõõdistatud, kuid kaduma läinud piirimärkide taastamine looduses. Vajadusel ka  maa-ala mõõdistamine ja krundi piiride märkimine looduses, toimiku koostamine ja esitamine Maakatastris registreerimiseks.
 • Maa riigi omandisse jätmine – maa-ala mõõdistamine ja krundi piiride märkimine looduses, toimiku koostamine ja esitamine Maakatastris registreerimiseks.
 • Maa munitsipaliseerimine – maa-ala mõõdistamine ja krundi piiride märkimine looduses, toimiku koostamine ja esitamine Maakatastris registreerimiseks.

Töö teostamise põhietapid:

 1. Töö algatamiseks peab olemas olema juriidiline alus (detailplaneering, erastamis- või tagastamisotsus või muu omavalitsuse tasandil kinnitatud dokument)
 2. Peale töö tellimist tutvub maamõõtja antud objekti olukorraga ja kogub selleks vajaliku materjalid.
 3. Pärast tööga tutvumist toimub maa mõõdistamine ja esmane või lõplik piirimärkide paigaldamine.
 4. Seejärel toimub töö dokumentidega: koostatakse krundiplaanid ja krunditoimikud.
 5. Järgnevalt allikirjastataske piiriprotokollid, millega piirinaabrid võtavad endale kohustuse säilitada ka paigaldatud piirimärgid.
 6. Maamõõtja vormistab katastrimõõdistamise toimiku ja esitab selle Maakatastrisse registreerimiseks.

Lõpuks esitatakse krunditoimikud kohalikule omavalitsusele korralduse vastuvõtmiseks.