Ehitusgeodeetilistest töödest teostab TeeMaa Projekt eelkõige hoonete ja trasside mahamärkimist ning teostusmõõdistamist, kuid teeme ka teisi töid.

  • Hoonete märkimistööd – hoone telgede märkimine, hoone detailide projektijärgse asukoha mahamärkimine HHo vdaja ehitusaegne kontrollmõõdistamine.
  • Teede märkimistööd – ehitatavate teede ja tänavate mahamärkimine ja ehitusaegne kontrollmõõdistamine.
  • Tehnovõrkude märkimistööd – ehitatavate trasside mahamärkimine ja ehitusaegne kontrollmõõdistamine.
  • Kõrgusmärkide ja reeperite paigaldamine.
  • Kontrollmõõdistamine – erinevad ehituslikud kontrollmõõdistamised.
  • Muud märkimistööd.

Teostumismõõdistamise puhul on tegemist ehitise asukoha ja tehniliste iseloomujoonte fikseerimise ja dokumenteerimisega, mille käigus valmib teostusjoonis.

Geodeedid teevad töid vastavalt “Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise korrale” ning trassivaldajate nõuetele.

Antud mõõdistamise võib jagada kaheks:

  1. Valminud objekti mõõdistmaine: tehnovõrgud, teed, platsid või teised ehitised. Antud mõõdistamise tulemusel valmib nii paber-, kui ka digikandjal joonis, mis esitatakse ka kohalikule omavalitsusele.
  2. Valmimisel olev objekt: ehitusalused, vundamentide elemendid, betoonitööd, kandevkonstruktsioonid jne. Nende tööde väljundi kuju lepitakse kokku geodeedi ja tellija vahel.